Анотація досвіду


Управління освіти Чернівецької міської ради
Чернівецький міський клуб юних техніків «Кварц»


Формування інтересу дітей старшого дошкільного і молодшого шкільного віку до науково – технічної творчості


Анотація досвіду роботи

       Творчість – сфера діяльності, яка є необхідною для формування та розвитку особистості, що забезпечує успіх самореалізації людини в суспільстві і створює умови для її психологічного комфорту.  Творча діяльність дає можливість поєднати точні науки і мистецтво, що дозволяє глибше зрозуміти їх.
    Саме тому інтеграція творчої діяльності із дослідницькою - шлях до оволодіння технічними спеціальностями в житті людини, розвиток інтересу до техніки та технічних видів спорту, розвиток у дітей конструкторської думки та прищеплення працьовитості у всьому.  
  
      Мета і основний зміст роботи гуртка «Майбутні моделісти»
-         Навчити дітей самостійно приймати рішення та визначати напрямок своєї діяльності. Вивчити технологічні прийоми при роботі з різноманітними матеріалами. Сформувати інтелектуальний потенціал особистості, розкрити здібності і таланти кожної дитини;
-         Розвинути творчий та інтелектуальний  потенціал дитини засобами художньої праці на основі педагогічної підтримки її індивідуальних можливостей. Розвинути дрібну моторику рук, уявлення, мислення, інтелект, фантазію, технічне мислення, конструкторські здібності;
-          Виховувати гармонійну особистість, здорову фізично, психічно і духовно. Формувати громадянина, здатного до свідомого суспільного вибору;
  
     Роботі  гуртка притаманні наступні функції:
-         творча (створення умов для вияву і розвитку творчого потенціалу кожної особистості);
-         пізнавальна (задоволення потреби у додатковій інформації, поширенні і набутті нових знань);
-         соціальна (сприяє інтеграції дитини у суспільство, задовольняє можливість самоідентифікації);
-         ціннісно-орієнтаційна (формує систему ціннісних уявлень та орієнтацій особистості, мотивів, ідеалів, переконань, життєвої позиції і виявляється у ставленні до навколишнього середовища, до самого себе).

      Завданнями гуртка є:
    -    зацікавлення вихованців навчальним матеріалом, переконання їх у власних
         здібностях;
     -    засвоєння дітьми технології, а не виготовлення конкретного об’єкту;
     -    використання кожного прийому на різному рівні складності;
     -    навчання взаємозамінюванності матеріалів та інструментів;
     -    з’єднання наукових понять та художнього образу;
     -    простеження ролі творчих завдань у формуванні пізнавальних інтересів   
            молодших школярів;
-         вивчення умови розвитку творчого потенціалу молодших школярів;
-         ознайомлення дітей з різноманітними геометричними формами, як площинними, так і об’ємними;
-         ознайомлення з основними напрямами технічного моделювання і конструювання;
-         ознайомлення з основними досягненнями людства в галузях мистецтва, авіа- та судномоделювання, у дослідженнях космосу та машинобудування.

  Цілі педагогічної діяльності:
-         Розвиток самостійного, критичного, мислення в гуртківців та формування в них навичок свідомого здійснення основних розумових операцій (аналіз, порівняння, виділення головного, узагальнення, систематизація, доведення тощо).
-         Виховання в гуртківців позитивних психологічних та особистісних якостей (охайність та наполегливість в роботі, доброзичливе ставлення до думки іншої людини, потребу у самоосвіті та самовихованні, повагу до інтелектуальної праці).

    Головні принципи:
1.      Легкість сприймання та проблемність викладу навчального матеріалу.
2.      Доказовість та логічність викладу навчального матеріалу.
3.      Доступність та наочність навчання.
4.      Системність навчання, його послідовність та наступність.
5.      Свідомість навчання та активність гуртківців у навчальному процесі.
6.      Забезпечення у навчанні реалізації його освітніх, розвиваючих та виховних цілей.

      Заняття в гуртку проводяться  за авторською програмою «Майбутні моделісти», що пройшла науково-методичну експертизу та затверджена Вченою радою Чернівецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (додаток 1). Програма «Майбутні моделісти» за підсумками обласного конкурсу на кращу методичну розробку з початково-технічного профілю в номінації «авторська програма» зайняла перше місце. Програма з’явилась, як доповнення до іншої авторської програми «Дизайн» яка була затверджена Вченою радою Чернівецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти у 2011р (додаток 2), в зв’язку із збільшенням кількості дітей старшого дошкільного і молодшого шкільного віку особливо хлопчиків, і стало зрозуміло що необхідно розширити і поглибити, але в той же час спростити деякі теми.
        Процес викладання є комбінаторним і полягає в поєднанні відомих педагогічних технологій: розвивального, проблемного, комунікативного навчання, ігрових технологій тощо.
        Оскільки заняття в гуртку не є обов’язковими, система навчання ґрунтується на ініціативі, інтересі, творчості, вільному виборі напрямків, видів діяльності. Саме тому головним завданням є зацікавлення вихованців навчальним матеріалом, переконання їх у власних здібностях.
       Вивчення дітьми  старшого дошкільного і молодшого шкільного віку складних геометричних форм, які є основою всіх конструкторських починань, неможливе без пошуку творчих прийомів формування та вдосконалення базових знань. У зв’язку з цим, викладання тематичного матеріалу доводиться здійснювати в тісному зв’язку з вивченням навколишнього середовища. Пізнавальний інтерес дитини спрямований не тільки на процес пізнання, але і на результат його, а це завжди пов'язано з прагненням до мети, з реалізацією її, подоланням труднощів, з вольовим напруженням і зусиллям. Для дітей цього віку просто необхідно більшість занять проводити в ігровій формі, або з елементами гри (додаток 3, 6). Тому організація навчання здійснюється за такими етапами.
       - сприймання навчального матеріалу;
    - осмислення матеріалу, доведення до розуміння внутрішніх зв’язків і протиріч;
       - запам’ятовування і збереження в памяті (як правило у ігровій формі);
       - застосування засвоєного матеріалу на практиці.
         Під час занять при розкритті тієї чи іншої теми діти  знайомляться з різними матеріалами, але найбільше уваги приділяється паперовій продукції. На заняттях досліджуються  властивості паперу, як матеріалу для  творчості; діти оволодівають основами знаннями в області композиції, формоутворення, розширюють запас знань про різноманітність геометричних форм та просторового положення предметів навколишнього світу.
    Розвиток пізнавального інтересу гуртківців  здійснює різноманітними методами стимулювання та мотивації навчально-пізнавальної діяльності (пізнавальні, дидактичні, ситуаційні ігри, створення ситуації успіху, тощо) (додаток 6). Чільне місце посідають перцептивні методи навчання: словесні (розповідь, бесіда); наочні (таблиці, малюнки); практичні (досліди, практично-тренувальні, експеримент). Серед гностичних методів результативним є використання проблемно-пошукового методу, за допомогою якого здійснюється активізація розумової діяльності учнів на всіх етапах заняття. Значна увага приділяється формуванню логічного мислення, використовуючи методи аналізу, синтезу, порівняння та узагальнення. Враховуючи індивідуальні особливості кожної дитини, націлю їх діяльність на самостійний пошук розв’язання проблеми.
       Сучасні методи викладання допомагають гуртківцям навчитися самостійно мислити і використовувати отримані знання та вміння у прикладній діяльності. Дитина вчиться бачити геометричні форми у навколишньому світі, «розбирати» оточуючі предмети на геометричні складові, і разом з цим починає розуміти для чого потрібне вивчення фігур.
        У діяльності гуртка широко культивується поєднання відомих педагогічних форм та засобів навчання з проведенням масових заходів, в організації яких не останню роль відіграють самі гуртківці (додаток 6). Важливим стимулом для підвищення інтересу до гуртка є участь у виставках, конкурсах, змаганнях як міського та обласного рівнів, так  всеукраїнського і міжнародного  рівнів (додаток 4, 5).
      Одним з основних з напрямків педагогічної діяльності в гуртку є робота з обдарованими дітьми. Найоптимальнішою є індивідуальна робота з кожним гуртківцем, тобто створення своєрідного „освітнього маршруту”, якими вихованець просувається від статусу „новачка” до статусу „атестованого випускника”. Це обумовлено індивідуальними рисами учня (комунікабельністю, здатністю правильно висловлювати, формулювати та обґрунтовувати думку, „розмахом” фантазії, ін.) та об’єктивними факторами, такими як вік, загальний інтелектуальний рівень дитини. Головним здобутком у роботі з обдарованими дітьми є процес самоствердження особистості, коли вихованець відчуває, що його робота потрібна і оцінена зростає ентузіазм і бажання подальшої творчої діяльності. Кінцевим етапом цього процесу стають міцні знання, а в подальшому можливе і визначення у виборі професії (заняття в гуртку стали вирішальними при виборі майбутньої професії для декількох моїх випускників). 
    Оскільки значна частина гуртківців ще не визначилась із напрямками втілення своїх творчих інтересів, тому робота ґрунтується на ініціативі пошуку самого учня, вільному виборі сфери своєї діяльності. Роль керівника полягає в тактовному і кваліфікованому керівництві процесом оволодіння знаннями і в ознайомленні дитини з можливими напрямками творчої діяльності.
      Одним із засобів формування пізнавального інтересу є цікавість. Ще К.Д.Ушинський радив включати елементи цікавості, ігрові моменти в працю учнів для того, щоб процес пізнання був більш продуктивним. У процесі гри на занятті гуртка діти непомітно для себе виконують різні вправи, де їм доводиться порівнювати різні форми, виконувати арифметичні дії, тренуватися в усному рахунку, вирішувати завдання креслення, а також створювати свої власні образи. Гра ставить учня в умови пошуку, пробуджує інтерес до перемоги, а звідси - прагнення бути швидкими, зібраними, винахідливими і т.п. Учень працює з інтересом, якщо він виконує посильне для нього завдання. Казки - вірні супутники малюків. Вони вчать дітей добру, вчать спілкуватися, співпереживати і т.д. Я включаю казки при повторенні і закріпленні вивченої теми. Найбільш цікаво проходять заняття – конкурси в яких переможці всі (додаток 6). Таким чином, різноманітні прийоми допомагають виховати і розвинути стійкий інтерес до предмету вивчення. Стійкість інтересу - запорука позитивного і активного ставлення дітей до навчання , основа повноцінного засвоєння знань.
       Саме така кропітка робота дає відповідні результати. За час існування гуртка чимало вихованців стали переможцями, призерами та лауреатами міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсів, виставок та змагань.  
        Досвід не є універсальним. В залежності від умов, наявного матеріально-технічного забезпечення, фахової підготовки педагогів та уподобань вихованців, досвід  можна використовувати в умовах позашкільного закладу, школи, інших освітніх закладів.